Založ si blog

Vnútili nám cestu totality

“ Narodil som sa v komunizme, zomriem v komunizme“ nechal sa vraj počuť český spevák, skladateľ, Jaromír Nohavica, ktorému rušia jeden koncert za druhým len preto, že sa podľa novej ideologickej verchušky nedostatočne alebo nesprávne vymedzil voči Vladimírovi Putinovi.

Jeho prípad nie je ojedinelým prípadom umelca, ale aj športovca alebo inej osoby, na ktorú je vyvíjaný ideologický nátlak na to, čo je správne si myslieť. V tomto kontexte ako aj v kontexte najnovších udalostí u nás, asi o MYSLENÍ už nemusíme hovoriť vôbec.

Musíme začať hovoriť o potrebe POSLÚCHAŤ.

Slová pána Nohavicu platia aj na mňa. Tiež som sa narodila v komunizme, a preto bez akýchkoľvek pochybností viem rozoznať, že opäť žijem v novej totalite.

Úprimne priznávam, že som podliehala určitej ilúzii o tom, že USA a západná Európa stále trvajú na demokratických hodnotách. Napriek množstvu signálov o tom, že toto už dávno neplatí, priamo od ľudí žijúcich v USA, ale aj z vlastných poznatkov, som si to uvedomila až pod vplyvom toho, ako vedie krajinu vláda a prezidentka so silne proamerickým postojom.

V EÚ napríklad sledujem už dlho trvajúcu, podivnú rozhodovaciu prax Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu ( hoci podáte sťažnosť v takmer totožnej veci, kde už bolo rozhodnuté, že právo bolo porušené a vnútrozemské súdy to ignorovali, zo slávneho súdu vám príde jedna „A4“ s oznámením, že sa vašou sťažnosťou nebudú zaoberať. Bez toho, aby ste vedeli, čo je dôvodom toho, že sa súdu zdá neprijateľná. Hoci ten istý súd vo svojej rozhodovacej praxi opakovane zdôrazňuje, že rozhodnutia súdov musia byť riadne odôvodnené a prístup k súdu musí byť zabezpečený pre každého rovnako. )

Ale až osobné hrôzostrašné poznatky z úradovania vlády a prezidentky, ktoré jednoznačne vnímam ako bábkovú vládu USA, som zistila, ako to vlastne vyzerá, keď tento štát, ktorý sa rád vníma ako globálna veľmoc, nahradí agresívne asertívne zasahovanie do vnútornej politiky, inak podľa ústavy suverénnych štátov, otvoreným riadením svojej kolónie. Základom je pretlačiť zvolenie dostatočne nekompetentných a hodnotovo plytkých a nezrelých osobností so silnými črtami narcizmu, s absenciou schopnosti nielen kritického, ale aj akéhokoľvek myslenia a štát poľahky ovládate. Obzvlášť ak používate metódu ultimatívnej a bezohľadnej politiky, v ktorej presadzujete v prvom rade len svoje záujmy.

Pod taktovkou krajiny, ktorá sa naučila robiť najväčšie zdanie demokracie, sa Slovensko zmenilo na rozvrátený a nedemokratický štát.

Prišli sme o slobodu prejavu, ktorú populárny žurnalista v USA, označil za charakteristický znak (hallmark) demokracie https://www.youtube.com/watch?v=oifqp1bJp8Y. (Mimochodom jeho hlas možno považovať tiež za posledné odvážne vzdorujúce hlasy slobody v USA, u nás by už bol na zozname šikovne úradujúceho NBÚ, ktorý sa na hanbu sveta, brilantne zhostil nových kompetencií .)

Včera sme prišli sme o akademické slobody do takej miery, v akej k tomu nedošlo ani v predchádzajúcej totalite. Táto bude teda tvrdšia.

V najbližších dňoch, keď protizákonným spôsobom, ( tak ako sa realizujú všetky legislatívne procesy tejto vlády, metódou parný valec) ministerka spravodlivosti presadí svoju reformu justície, po ostatnom ťažkom období agónie, bude definitívne podpísaný rozsudok smrti nielen nad nezávislou súdnou mocou, ten už podpísaný bol, ale aj nad systémom súdnej ochrany ako takej.

Ale naspäť k slobode prejavu. Okrem realizácie novej kompetencie NBÚ, ktorého postavenie v našom štáte považujem za viac ako pochybné potom, ako dostala aj verejnosť možnosť sledovať akým spôsobom boli udelené bezpečnostné previerky a ktorým osobám, sa množia múdro znejúce ideologicky zafarbené, až premotivované stanoviská či už najvyšších štátnych predstaviteľov ( prezidentský palác, ministerka spravodlivosti) po snaživých „žurnalistov“ a informačné portály, a iných ochotníkov, ktoré neuveriteľne hlúpym spôsobom odôvodňujú hrubé porušovanie ústavy Slovenskej republiky a zásad demokracie, zostavovaním manuálov o tom, čo je a čo nie je treba považovať za pravdu, zostavovaním zoznamov tých, ktorých treba verejne lynčovať, údajne v mene demokracie.

Ale toto sme tu už mali. Sú to praktiky totalitného štátu.

Za všetky uvediem jednu z takýchto periel ducha a ukážky demokratického myslenia :

Klamstvo zostane klamstvom, dezinformácia dezinformáciou, ide o účelové masírovanie hláv ľudí, neschopných odlišovať zdroje a kriticky myslieť.“

Súdruhovia, ktorí veľmi nemyslia, ale za to sú schopní myslieť kriticky, veľmi dobre vedia, že pravdou je vždy to, čo tvrdí súčasná vláda a správne zdroje sú len tie, ktoré šíria americkú, a nie inú propagandu.

Aj toto sme tu už mali, správnym zdrojom bol Marx, Engels a Lenin a šírila sa len ruská propaganda.

Ostatní, ktorí vždy mysleli, vedia, že na Slovensku stále platí Ústava, ktorá v článku 1 uvádza

(1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

(2) Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.

V článku 12 garantuje svojim občanom toto :

Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.

V článku 24 toto :

Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie.

A napokon nám ústava garantuje aj politické práva v článku 26 takto :

1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.(3) Cenzúra sa zakazuje.

Slovensko, na rozdiel od Ruskej federácie, je stále členom Rady Európy, a preto je stále nielen zmluvnou stranou Dohovoru o ľudských právach, ale podlieha aj jurisdikcii Európskeho súdu pre ľudské práva a zaviazalo sa rešpektovať jeho rozhodovaciu prax.

V článku 10 Dohovoru sa hovorí:

Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu
zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky
bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice.

Obmedzenia tejto slobody zo strany štátu nemôžu byť takého charakteru, že poprú jeho podstatu a zmysel.

Postup vlády, prezidentky a parlamentu a niektorých štátnych orgánov je nielen popretím demokratického zriadenia v našom štáte, odňatím ľudských a politických práv občanom, je postupom protizákonným, ohrozujúcim základný charakter štátneho zriadenia, a tvrdenie o opaku je šírením klamstiev a dezinformácií, oným masírovaním hláv nezmyslami o tom, že pravda bude vždy pravdou a podobne.

Za takýto prístup by sme si tiež zaslúžili vylúčenie z Rady Európy, keby ho nebolo badať aj medzi ostatnými členskými štátmi a v štáte, ktorý nám všetkým rád vnucuje svoje ponímanie demokracie.

Milá vláda, milý parlament a pani prezidentka, kým NEZMENÍTE Ústavu SR, kým Slovensko NEVYSTÚPI z Rady Európy, to čo robí NBÚ a vy sami v oblasti ľudských práv, je nielen šírením dezinformácií, propagandy a masírovaním hláv, ale aj hrubo protizákonným jednaním ohrozujúcim demokratické štátne zriadenie !

Podľa vašich vlastných pravidiel by NBÚ mali vyčiarknuť ako zakázané webové informačné kanály a tlačové besedy členov vlády, premiéra a prezidentky, ale aj polície Slovenskej republiky. Pretože opakovane uvádzajú nesprávne, nepravdivé a občanov zavádzajúce informácie. Veľakrát šíria agresívny obsah, otvorene diskriminujúci a dehonestujúci niektoré skupiny obyvateľov, len na základe ich presvedčenia.

Predchádzajúca totalita však postupovala formálne podľa vlastných zákonov, pretože tie osobnú slobodu a politické práva výrazne oklieštili, teda zákonne !

Vy ste zatiaľ dospeli len k hrubému a bezohľadnému porušovaniu Dohovoru, Ústavy a zákonov SR.

Zatiaľ všetci berieme na vedomie nezákonnosť, ktorú ste navodili, vaše totalitné praktiky, a vieme, že už si nesmieme myslieť a povedať čo chceme, ale myslenie musíme nahradiť kritickým myslením a hovoriť a myslieť si môžeme len to, čo máme vopred schválené.

V opačnom prípade budú umelcom zakazované vystúpenia, prídeme o pracovné pozície, možnosť kariérneho postupu a možno aj o osobnú slobodu.

A pritom sa máme milo usmievať a tváriť, že žijeme v demokracii a náramne si to užívame.

Z dažďa pod odkvap ?

25.04.2024

Ešte pár slov k súdnej rade. Za mňa principiálne najpádnejší dôvod na odvolanie jej člena a už odvolaného predsedu je fakt, že bol ideovým otcom myšlienky legislatívnej zmeny, podľa ktorej je možné člena súdnej rady počas jeho mandátu odvolať kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Človek, ktorý bol schopný navrhnúť a presadiť takúto zmenu zákona ako politický [...]

Vás toto presvedčilo ?

24.04.2024

Súdna rada prijala dňa 17.4.2024 na svojom zasadnutí Uznesenie číslo 136/2024, ktorým v reakcii na tlačovú konferenciu predsedu vlády Slovenskej republiky a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky konanú dňa 4. apríla 2024 https://www.youtube.com/watch?v=le-y7OangIg a súčasne aj na podklade iných verejných vyjadrení predstaviteľov výkonnej a zákonodarnej moci v tomto ako [...]

Cirkusanti

20.03.2024

Namiesto rešpektu k právu, jarmočné divadlá. Včerajšia tlačová konferencia prokurátorov špeciálnej prokuratúry potvrdila správnosť rozhodnutia o zrušení tohto spolitizovaného chápadla generálnej prokuratúry a aj správnosť rozhodnutia ústavného súdu, ktorý v tejto časti nepovažuje legislatívne aktivity za protiústavné. Znova ukázali hrubú neúctu k právnemu [...]

koláž, fotky, mReportér

Takto nádherne nebo hralo farbami. Jedny z najkrajších záberov na polárnu žiaru boli zachytené na strednom Slovensku

18.05.2024 05:00

Toto sú najlepšie videá týždňa, ktoré zachytili naši mReportéri.

Pápež František

Za uzdravenie Fica sa modlí aj pápež, poslal list Čaputovej

17.05.2024 21:49

Pápež František zaslal v súvislosti s atentátom na slovenského premiéra Roberta Fica list prezidentke Zuzane Čaputovej.

Robert Kaliňák, odkaz

Kaliňák: Vykreslili ste Fica ako zlo, takto to dopadlo. Očakávame jedno úprimné prepáčte

17.05.2024 19:11

Spoločenský zmier sa nedá postaviť na falošnej politickej korektnosti, uviedol Robert Kaliňák. Žiada od tých, ktorí vykreslili Fica ako zlo, jedno úprimné prepáčte.

kosovo nato

Baerbocková: Kosovo patrí do Rady Európy. Srbsko v takom prípade hrozí odchodom

17.05.2024 18:25

Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v piatok vyzvala lídrov Kosova, aby čo najskoršie splnili podmienky na prijatie do Rady Európy.

Viktória Hellenbart

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 91
Celková čítanosť: 232889x
Priemerná čítanosť článkov: 2559x

Autor blogu

Kategórie