Založ si blog

Štát vyzýva na porušovanie práva, schvaľovanie terorizmu a vojnovej propagandy

Občania, aj občania v ústavných funkciách a zamestnanci štátnej správy si musia uvedomiť, že politikárčenie ich nezbavuje zodpovednosti za porušovanie zákonov. A nezaručuje im beztrestnosť za páchanie zločinov.

Pre tých, ktorí majú pochybnosti, odporúčam začítať sa do rozsudkov vydaných v procesoch s bývalými politikmi prvého slovenského štátu, kde padli aj hrdelné tresty a mnohé tresty odňatia slobody. Takéto rozsudky boli vynesené aj v iných štátoch po II. svetovej vojne.

Čitateľom sa to môže zdať únavné, ale odporúčam zaťať zuby a absolvovať možno na prvý pohľad nezáživné čítanie z osobitnej časti Trestného zákona, ktorá obsahuje skutkové podstaty závažných trestných činov, teda opis konania, ktoré je podľa zákona trestné aj s uvedením, aká trestná sadzba za to hrozí.

Majte pritom na mysli zásadu „neznalosť zákona neospravedlňuje“ a tiež slová, ktoré môjmu klientovi adresoval trestný senát, že na veci, ktoré uvádza vo svojej obhajobe, ako ho trest postihne v súkromnom živote, mal myslieť predtým, než sa dopustil trestnej činnosti.

Viacerí ministri, politici, ale aj orgány štátu – polícia, vyzývajú verejnosť na schvaľovanie teroristického útoku – poškodenia krymského mosta, vraždy mladej ruskej novinárky, poškodenia plynovodu Nordstream, nenávisti k Rusom, a schvaľovaniu vojny. A polícia ide tak ďaleko, že sa vyhráža občanom, ktorí sa postavia za podporu mierového riešenia vojnového konfliktu. ( článok 1 Severoatlantickej zmluvy NATO pritom uvádza „Zmluvné strany sa zaväzujú, ako je uvedené v Charte Spojených národov, urovnávať všetky medzinárodné spory, do ktorých môžu byť zapletené , mierovými prostriedkami tak, aby nebol ohrozený medzinárodný mier, bezpečnosť a spravodlivosť a zdržať sa vo svojich medzinárodných vzťahoch hrozby silou alebo použitia sily akýmkoľvek spôsobom nezlučiteľným s cieľmi Spojených národov.“)

Na verejnosť prenikli nahrávky zo súkromného rozhovoru vyšetrovateľov a prokurátorov, v ktorých vyzývajú na psychické, ale aj fyzické týranie a zastrašovanie obvinených alebo podozrivých osôb, alebo svedkov.

Čo na to hovorí, stále platný Trestný zákon :

§ 337 „Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

§ 338 „1) Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v úmysle prejaviť s trestným činom súhlas a) páchateľa alebo osobu jemu blízku odmení alebo odškodní za trest, alebo b) zbiera prostriedky na takú odmenu alebo odškodnenie.“

DVANÁSTA HLAVA má nadpis TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU, PROTI ĽUDSKOSTI, TRESTNÉ ČINY TERORIZMU, EXTRÉMIZMU A TRESTNÉ ČINY VOJNOVÉ

§ 417 ohrozenie mieru

(1) Kto v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje alebo inak podporuje vojnovú propagandu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa potrestá páchateľ, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom, b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo c) za krízovej situácie.

Bu´ďte preto opatrní pri výzvach ministrov slovenskej vlády, prezidentky, politikov, a polície, v ktorých zakazujú občanom podporovať mier, čo v skutočnosti znamená šíriť vojnovú propagandu, podnecovať k vojne a podporovať vojnu. Nehovoriac už o tom, keď súčasťou týchto výziev a propagandy sú aj konkrétne kroky, dodávky zbraní a iného materiálu, ktorý slúži roznecovaniu alebo prehlbovaniu vojnového konfliktu. Členstvo v medzinárodnej organizácii, alebo vojnovej aliancii nás nezbavuje trestnoprávnej zodpovednosti, ale ani zodpovednosti za porušovanie medzinárodnoprávnych záväzkov ( pokiaľ viem NATO nesmie dodávať zbrane stranám vojnového konfliktu nečlenských strán).

Ani so súhlasom parlamentu a výkonnej moci, pri súčasne platných predpisoch a aktuálnom znení zmluvy o NATO, ako ju zjednodušene nazvem, nie je možné podporovať vstup Ukrajiny do NATO, lebo za daného stavu to môže byť kvalifikované ako podnecovanie k vojne. Vstup Ukrajiny do NATO je v rozpore s medzinárodnou zmluvou, nakoľko Ukrajina podmienky na vstup nespĺňa, je vo vojnovom konflikte so susedom a roznecuje konflikt a teroristické činy voči ďalším susedom (Bielorusko). Jednak by to znamenalo, že člen NATO čelí vojnovému útoku tretej krajiny a mohol by sa aktivovať článok 5, ktorý hovorí o záväzku jednotlivých členov zoskupenia postaviť sa vo vojnovom konflikte na stranu napadnutej krajiny, ktorou by sa Ukrajina po vstupe do NATO mohla stať.

K aktivácii článku 5 však dodávam, že ani zďaleka vstup Ukrajiny do NATO, nemusí znamenať, že členské štáty začnú bojovať proti Rusku. Je to vecou výkladu a teda v súčasnosti veľmi nevyspytateľnej geopolitiky. Rusko vstúpilo na územie Ukrajiny na území Donecka a Luhanska, potom, čo tieto územia formálne uznalo za samostatné štáty, ktoré už nie sú súčasťou Ukrajiny a ponúklo im vojenskú pomoc v občianskej vojne voči zvyšnej časti Ukrajiny, ktorá osamostatnenie časti svojich území uznať odmietla. Keďže aj krajiny NATO prispeli vojenskou pomocou spojenou s bombardovaním civilných cieľov a infraštruktúry, ktoré sú porušením dohovorov, časti štátu, ktorý sa chcel osamostatniť (Kosovo) od iného štátu (Srbsko), ku ktorému predtým patril, a pritom táto pomoc nebola označená za agresiu, nemožno jednoznačne počítať s tým, že rovnaké počínanie Ruska na území Donecka a Luhanska bude pre účely článku 5 považované za agresiu, hoci ho dnes politici členských štátov NATO takto jednoznačne označujú. Politika je vrtkavá.

Okrem toho, keďže zmluva o NATO vylučuje situáciu, že by do zoskupenia mohol byť prijatý štát, ktorý je v otvorenom vojenskom konflikte, zmluva nepočíta so situáciou, aká je na Ukrajine, že vstupom Ukrajiny do NATO sa stane NATO zaviazaným chrániť napadnutú krajinu, ktorá bola napadnutá predtým, než k vstupu do NATO došlo. Pri masívnom porušovaní medzinárodného práva v súčasnosti samozrejme nie je vylúčené, že k tomu dôjde a Ukrajina do NATO vstúpi.

Faktom je, že aj bez toho, že by bola Ukrajina členom NATO, NATO sa otvorene vojensky angažuje vo vojnovom konflikte na území Ukrajiny.

V malej „odbočke“ by som rada upozornila na iný aspekt vstupu Ukrajiny do NATO, o ktorom sa na verejnosti hovorí už menej. Kým Ukrajina nie je členom NATO, ak by zaútočila na Slovensko, ktoré jej odovzdalo prakticky všetky svoje zbrane, členské štáty by sa mali v rámci vojenského bloku postarať o našu obranu. Toto však paradoxne prestane platiť len čo Ukrajina vstúpi do NATO, pretože povinnosť obrany sa nevzťahuje na situáciu, keď sa do vojenského konfliktu dostanú dva štáty NATO ( ako príklad môže slúžiť Grécko a Turecko). Takže ak Ukrajina ako člen NATO zaútočí na ktorýkoľvek iný štát, ktorý je členom NATO, už nás NATO brániť nebude.

V tomto konflikte ukrajinská strana spáchala teroristický útok na mladú ruskú novinárku na území Ruska, teroristický útok na krymský most, ktorý Rusko považuje za svoje územie, čo však neuznáva Ukrajina a viaceré štáty medzinárodného spoločenstva, z tohto pohľadu môžeme teda hovoriť, že spáchala teroristický čin na vlastnom území. O zámernom bombardovaní civilných cieľov, keďže používa modernú vojenskú techniku s veľkou presnosťou (Himars), na územiach Donecka, Luhanska, Záporožia a Chersonu, pri ktorých cielene vraždí vlastné civilné obyvateľstvo vrátané detí, ani nehovoriac.

Slovenskí ústavní činitelia vyzývali k schvaľovaniu týchto teroristických činov a sami ich verejne oslavovali.

Okrem toho na verejnosť prenikli ´ďalšie správy o teroristickom útoku na ropovod Družba a pokusy narušiť dodávky aj do Turecka.

Náš Trestný zákon hovorí:

§ 419 Teroristický útok

(1) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu štátu alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie, aby niečo konala, opomenula alebo strpela a) hrozí spáchaním útoku alebo spácha útok ohrozujúci život, zdravie človeka alebo jeho osobnú slobodu, b) zničí, znefunkční alebo poškodí verejné zariadenie, dopravný systém, telekomunikačný systém, informačný systém, vrátane závažného bránenia vo fungovaní informačného systému alebo prerušenia fungovania informačného systému, pevnú plošinu na podmorskej plytčine, energetické zariadenie, vodárenské zariadenie, zdravotnícke zariadenie alebo iné dôležité zariadenie, verejné priestranstvo alebo majetok, alebo takým konaním hrozí, c) naruší, znefunkční alebo preruší dodávku vody, elektrickej energie alebo iného základného prírodného zdroja s cieľom vydať ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu, alebo takým konaním hrozí..potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

§ 419b Niektoré formy účasti na terorizme

(1) Kto verejne podnecuje na spáchanie niektorého z trestných činov terorizmu alebo verejne schvaľuje niektorý z trestných činov terorizmu, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

§ 419c Financovanie terorizmu

(1) Kto sám alebo prostredníctvom iného zhromažďuje alebo poskytuje priamo alebo nepriamo veci, finančné prostriedky alebo iné prostriedky pre páchateľa terorizmu, pre teroristickú skupinu, jej člena, alebo na spáchanie niektorého z trestných činov terorizmu, alebo zhromažďuje veci, finančné prostriedky alebo iné prostriedky v úmysle, aby ich bolo možné takto použiť, alebo s vedomím, že na taký účel môžu byť použité, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov.

A o čom svedčí obsah nahrávok rozhovorov vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorý sa dostal na verejnosť ?

§ 420 Trestného poriadku s nadpisom

Mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie, hovorí

(1) Kto v súvislosti s výkonom právomoci orgánu verejnej moci, z jeho podnetu alebo s jeho výslovným alebo tichým súhlasom inému týraním, mučením alebo iným neľudským alebo krutým zaobchádzaním spôsobí telesné alebo duševné utrpenie, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov.

A čo povedať k šokujúcim výzvam a výrokom vyzývajúcim k nenávisti k Rusom ?

§ 424 Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti

1) Kto verejne podnecuje k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, ***) náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, alebo verejne podnecuje k obmedzovaniu ich práv a slobôd, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Pri istotu sa oplatí pripomenúť aj

§ 425 Trestného zákona – Neľudskosť

Kto sa v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku namiereného voči civilnému obyvateľstvu dopustí a) vraždy, b) vyhladzovania ľudí, c) zotročovania, d) deportácie alebo násilného presunu obyvateľstva, e) mučenia, f) znásilnenia, sexuálneho otroctva, vynútenej prostitúcie, násilného tehotenstva, nezákonnej sterilizácie alebo inej formy sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti, g) perzekúcie skupiny obyvateľstva na politickom, rasovom, národnostnom, etnickom, kultúrnom alebo náboženskom základe, z dôvodu pohlavia alebo z iného podobného dôvodu, h) uväznenia alebo iného závažného pozbavenia osobnej slobody porušujúceho základné pravidlá medzinárodného práva alebo akéhokoľvek iného obmedzenia osobnej slobody s následným nedobrovoľným zmiznutím ľudí, i) apartheidu alebo inej podobnej segregácie alebo diskriminácie, alebo j) iného neľudského činu, potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

Nezabúdajme, neznalosť zákona neospravedlňuje a ani výzvy štátnych orgánov, alebo politikov, na ktoré zareagujeme, nás nezbavujú trestnoprávnej zodpovednosti.

Každý sám musí posúdiť a vyhodnotiť svoje správanie vo svetle platných zákonov.

P.S. Iba pripomínam, že mnohé zverstvá, ktoré spáchali nacisti, páchali na základe síce zvrátených, ale zákonov, naši politici a polícia vyzýva na konanie v rozpore s platnými zákonmi.

Mienkotvorné médiá alebo výroba morálnych invalidov ?

29.05.2024

Ozbrojený útok na premiéra Slovenskej republiky dňa 15.5.2024 v Handlovej rozpútal na verejnosti a v médiách vášnivé diskusie, ktoré môžeme zjednodušene zahrnúť pod kolónku “ Kto za to môže ?“. Na začiatok úvahy sa ešte raz bližšie prizrime, ako k útoku došlo. Na verejnosti, za bieleho dňa, nečakane, bez varovania a na neozbrojeného človeka. Súčasne na [...]

Kvôli postu šéfa súdnej rady sa vraždí ?

24.05.2024

Rozhovor redaktorky HN s novou predsedníčkou súdnej rady JUDr. Marcelou Kosovou ma takpovediac nakopol a nemôžem nenapísať pár riadkov k ďalšej obľúbenej politicko-mediálnej mantre „nízka dôveryhodnosť justície.“https://www.youtube.com/watch?v=bYAaK6lKaas Celý svoj profesionálny život, od skončenia vysokoškolských štúdií sa pohybujem v prostredí práva a ako [...]

Živení nenávisťou

23.05.2024

Vôbec mi nevadí, že sa na verejnosť dostala nahrávka z rozhovoru so strelcom po streľbe. Patrím k tým, ktorí napísali veľa blogov na tému únikov z vyšetrovacích spisov. Kritizovala som médiá, ale aj orgány činné v trestnom konaní, ktoré jednak na únikoch spolupracovali a jednak voči ich páchateľom nijako nezakročili. Výhovorky, prečo sa to nedá, svedčia len o [...]

taliansky parlament, meloniová

V talianskom parlamente došlo k bitke, jedného z poslancov museli odviezť na vozíku

13.06.2024 07:34

Parlament rokoval o návrhu zákona o diferencovanej autonómii, ktorý predložila ultrapravicová strana premiérky Meloniovej.

rakúsko, viedeň, ulica, cudzinci

Jedna z ulíc vo viedenskej štvrti ponesie meno Alexandra Dubčeka

13.06.2024 06:50

"Dubček svojou oddanosťou demokracii, slobode a ľudským právam formoval tvár dnešnej Európy," povedal primátor Ludwig.

Zelenskyj

Veľvyslanec Ukrajiny: Spravodlivý mier je aj v záujme Slovenska

13.06.2024 06:00

Čo očakáva Kyjev od mierového summitu, ktorý sa bude konať cez víkend vo Švajčiarsku? Pre Pravdu odpovedal ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran.

republika, uhrík, mazurek,

Nové trendy v EÚ? Krajná pravica silnie, darí sa aj Republike. Štandardné strany upadajú, zo Smeru je vlastenecká ľavica

13.06.2024 06:00

Republike sa darí a dokázala vziať Smeru, ktorý sa označil za vlasteneckú ľavicu, časť voličov. Štandardné strany upadajú a politici často k sociálno-demokratickým myšlienkam pripájajú aj tie silne vlastenecké či národno-konzervatívne.

Viktória Hellenbart

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 94
Celková čítanosť: 242469x
Priemerná čítanosť článkov: 2579x

Autor blogu

Kategórie